<<
Garage Ceulemans Herent

Wettelijke verklaring

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Garage Ceulemans Nv, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Garage Ceulemans Nv en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Garage Ceulemans Nv. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

Wettelijke bepalingen

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door de RCA Group, Koningin Astridlaan 38, 3500 Hasselt ingeschreven in het HR HANDELSREGISTERonder het nummer XXXX, BTW : BE 0432.741.843 hierna RCA Group genoemd.

Gelieve in geval van enige problematiek de volgende personen te contacteren – RCA Group – info@rca.be

 

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Garage Ceulemans Nv uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van Garage Ceulemans Nv.

Garage Ceulemans Nv behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website op de hoogte gebracht worden.

 

Verantwoordelijkheid - juistheid der gegevens

Garage Ceulemans Nv en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Garage Ceulemans Nv.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Garage Ceulemans Nv elke verantwoordelijk-heid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor het personaliseren van deze site.

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, Garage Ceulemans Nv wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Garage Ceulemans Nv behoud zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen.

Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedeeld en houden geen verkoopaanbod van Garage Ceulemans Nv productie in en kunnen de concessiehouders niet binden. Deze informatie kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

Gelieve contact te nemen met uw verdeler teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

De gebruiker erkent dat Garage Ceulemans Nv het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

 

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief enGarage Ceulemans Nv biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Garage Ceulemans Nv zich akkoord verklaart met de inhoud en Garage Ceulemans Nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

De hierbovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Garage Ceulemans Nv geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van Garage Ceulemans Nv, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal Garage Ceulemans Nv gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de website gekomen is.

 

Bevoegdheid - Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden.

Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd zijn.

 

Controle-instantie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie De Algemene Directie voor het KMO-Beleid WTC III
Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel
Tel: (+32) 02/208 32 11

 


 

Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan

 

Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid

Onder ‘verwerking’ verstaan wij elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, gebruiken, mededelen via verspreiding, wissen, archiveren of vernietigen van deze gegevens.

Garage Ceulemans Nv, Brusselsesteenweg 64 in 3020 Herent, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Elke vraag omtrent dit onderwerp kunt u ons via briefwisseling stellen op het adres hiervoor of elektronisch via: info@groepceulemans.be.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons meedeelt, zoals gebruikersgegevens (bv.: naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en vergelijkbare gegevens, kopie van uw identiteitskaart, hobby), technische gegevens die verband houden met uw voertuig (bv. chassisnummer, nummerplaat), lokalisatiegegevens indien van toepassing (bv. indien uw voertuig is uitgerust met een geolokalisatiedienst en u instemde met het gebruik van deze dienst) en gegevens die wij ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze diensten (bv. kilometerstanden van uw voertuig, frequentie van bezoeken aan concessies, frequentie van bezoeken aan onze websites).

Wij gaan enkel over tot beslissingen op basis van automatisch verwerkte gegevens indien dit noodzakelijk is om een contract af te sluiten of uit te voeren (bv. bij de toekenning van een krediet) of indien u daarmee hebt ingestemd.

Wij verwerken geen zogeheten ‘gevoelige’ gegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op (N.B. de lijst is waarschijnlijk niet exhaustief) uw ras of etnische afkomst, uw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, uw leven en/of uw seksuele geaardheid en uw gezondheid. Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na uw expliciete toestemming en voor doeleinden die u op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is binnen het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de preventieve geneeskunde of de arbeidsgeneeskunde.

 

Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken wij de gegevens die u ons meedeelt?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor diverse doeleinden zoals:

• Binnen het kader van het beheer van onze contractuele relatie en de diensten die daaruit voortvloeien (bv. het gebruik van uw telefoongegevens om u te informeren over de voltooiing van de gevraagde werken aan uw voertuig of om onze producten en onze diensten te verbeteren, onder meer door feedback te vragen via tevredenheidenquêtes);
• Voor de doeleinden waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven (bv. gebruik van uw e-mailadres als u ervoor geopteerd hebt om informatiebrieven over onze producten te ontvangen via dit kanaal);
• Het uitvoeren van statistische analyses (bv. gebruik van uw anoniem gemaakte gegevens om de frequentie van de bezoeken aan onze werkplaatsen te onderzoeken);
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of reglementeringen waaraan we onderworpen zijn;
• Wanneer wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking ervan, onder meer binnen het kader van de preventie en bestrijding van fraude, er tegelijkertijd over wakend dat we het evenwicht bewaren tussen dit belang en de naleving van de persoonlijke levenssfeer;
• Op een pseudonieme manier voor commerciële doeleinden zonder dat de gegevens kunnen gelinkt worden aan uw persoon.

Wij kunnen ertoe gebracht worden uw gegevens over te dragen aan diensten van onze groep (bv. D’Ieteren Lease of Volkswagen D’Ieteren Finance) in het kader van de realisatie van de doeleinden hiervoor.

Wij maken de gegevens niet over aan derden, tenzij:

• Wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen (bv. aan de Kredietcentrale van de Nationale Bank bij de toekenning van een krediet);
• Wanneer dit ons wettelijk wordt toegestaan (bv. bij de overdracht van onze rechten en plichten bij een cessie van vorderingen);
• Aan onderaannemers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bv. elektronische archivering van de facturen);
• Om ze te updaten (mededeling aan Bpost als post teruggestuurd wordt als gevolg van een adreswijziging);
• Middels uw voorafgaande toestemming.

Indien de verwerking van de gegevens, onder meer via een onderaannemer, impliceert dat de gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie, zullen wij erover waken uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving ter zake.

 

Wij vergewissen ons ervan dat elke derde aan wie wij uw gegevens zouden overdragen, deze - net zoals wij - op een veilige manier verwerkt door de nodige maatregelen te treffen om ze te beschermen.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. Dit varieert naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld:

- 7 jaar voor documenten opgesteld in een boekhoudkundig/fiscaal kader;

- 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor bewijzen die bewaard worden in het kader van geschillendossiers;

- 8 jaar na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven.

Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil.

Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt.

 

Welke rechten hebt u?

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen/die u ons meedeelt, gelden de volgende rechten:

 

• Recht op toegang tot en overdraagbaarheid van uw gegevens:

U hebt recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens. U hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat uw gegevens wel of niet verwerkt worden, alsook om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor we ze verwerken, het type van verwerkte gegevens, de personen aan wie de gegevens worden meegedeeld en de bewaartermijn van deze gegevens. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons meedeelde en om die gegevens over te maken of door ons te laten overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

• Recht op rechtzetting/schrapping - recht om vergeten te worden

U hebt het recht om de rechtzetting te vragen van uw eigen persoonsgegevens wanneer u vaststelt dat deze niet correct of niet volledig zijn. U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien u uw goedkeuring gaf voor de verwerking van uw gegevens, hebt u op ieder ogenblik de mogelijkheid om deze goedkeuring in te trekken.

 

• Recht op verzet tegen het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden

U hebt het recht om u, zonder enige verantwoording, te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie.

 

• Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen als u de juistheid van de gegevens betwist, als u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, of als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar u ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

• Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U kunt desgewenst altijd een bezwaar omtrent de verwerking van uw gegevens indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) op het onderstaande adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel - commission@privacycommission.be

 

De eerste 4 rechten kunnen uitgeoefend worden door met ons contact op te nemen op de adressen vermeld in de rubriek ‘Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid’.

 

Gegevens van onze Data Protection Officer

Om te garanderen dat onze verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende reglementering, hebben wij een gegevensbeschermingsverantwoordelijke aangesteld (D.P.O. – Data Protection Officer – e-mail: DPO@dieteren.be – Adres: Maliestraat 50, 1050 Brussel).

Openingsuren

  • maandag
   9:00 18:00
  • dinsdag
   9:00 18:00
  • woensdag
   9:00 18:00
  • donderdag
   9:00 18:00
  • vrijdag
   9:00 18:00
  • zaterdag
   9:00 17:00
  • zondag
  • maandag
   8:00 18:00
  • dinsdag
   8:00 18:00
  • woensdag
   8:00 18:00
  • donderdag
   8:00 18:00
  • vrijdag
   8:00 18:00
  • zaterdag
  • zondag
  • maandag
   8:00 12:00
   12:45 17:30
  • dinsdag
   8:00 12:00
   12:45 17:30
  • woensdag
   8:00 12:00
   12:45 17:30
  • donderdag
   8:00 12:00
   12:45 17:30
  • vrijdag
   8:00 12:00
   12:45 16:30
  • zaterdag
  • zondag
  • maandag
   8:00 12:00
   12:00 18:00
  • dinsdag
   8:00 12:00
   12:00 18:00
  • woensdag
   8:00 12:00
   12:00 18:00
  • donderdag
   8:00 12:00
   12:00 18:00
  • vrijdag
   8:00 12:00
   12:00 17:00
  • zaterdag
  • zondag
Garage Ceulemans Herent Momenteel zijn we open
Bekijk onze openingsuren